Co se u mě naučíte

S individuálním studijním plánem/programem ovládnete a zdokonalíte své nezbytné komunikativní dovednosti, a to v oblastech:

Komunikace (mluvení, poslech, čtení, psaní)

Naučíte se jazykově správně vyjadřovat v německém jazyce, získáte jistotu v mluveném i psaném projevu, dokážete porozumět mluvenému textu i běžnému či odbornému hovoru a budete schopni samostatně a plynule komunikovat na celou škálu všeobecných i odborných témat, a to vše v závislosti na stupni Vaší pokročilosti.

Gramatiky

Získáte potřebné znalosti gramatiky nutné k tomu, aby Váš jazykový projev byl vyvážený a abyste se mohli vyjadřovat korektně jak v mluveném, tak i písemném projevu, a to jak v rovině oficiální, tak i neoficiální.

Rétoriky a znalosti rozdílné kultury

Budete schopni správně interpretovat chování partnera a přiměřeně na něj reagovat, a sice díky znalosti vhodných rétorických prostředků a pochopení odlišných kulturních standardů.

Prezentace a nonverbální komunikace

Dokážete se správně prezentovat v nejrůznějších komunikačních situacích (při jednání s úřady a institucemi, se zaměstnavatelem) a asertivně jednat a přesvědčivě vystupovat při obchodních jednáních v rámci firemní komunikace s německy hovořícími obchodními partnery. Zároveň budete schopni porozumět neverbální komunikaci jakožto důležitému nástroji řeči těla.

Odborné obchodní komunikace

Rozšíříte své obzory a obohatíte své jazykové schopnosti o dovednost komunikovat o odborné problematice v odborném obchodním projevu s německy mluvícím partnerem. Naučíte se efektivně vést obchodní jednání, abyste snadněji a lépe dosáhli svých obchodních cílů.

Reálií německy mluvících zemí a České republiky

Získáte znalosti v kulturně-historickém a společenském kontextu ve vztazích mezi Českou republikou a německy mluvícími zeměmi, které Vás v rozhovoru se zahraničním partnerem často zviditelní více, než Vaše znalosti odborné, či výborná němčina.

Chci umět německy
Kontaktní formulář