Stupně znalosti jazyka

Možnost studovat a pracovat v rámci zemí Evropské unie vyvolala potřebu stanovit všeobecně uznávaná kritéria pro hodnocení jazykových znalostí. Na základě této poptávky vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), který mimo jiné obsahuje stupnici jazykových dovedností rozdělených do 6 základních stupňů (A1 až C2).

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. Popisuje, co se musí student naučit, aby mohl daný jazyk používat ke komunikaci a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byl schopen účinně jednat. Popis se také týká kulturního kontextu, do kterého je jazyk zasazen. Tento rámec zároveň definuje úrovně ovládání jazyka, který umožňuje měřit pokrok studentů v každém stadiu jejich učení.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje tři základní úrovně užívání jazyka:

 

  • A – uživatel základů jazyka
  • B – samostatný uživatel
  • C – zkušený uživatel

 

Jednotlivé úrovně jsou rozděleny do 6 stupňů pokročilosti (obecná charakteristika):

Uživatel základů jazyka

Stupeň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.

Stupeň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho vzdělání a jeho nejnaléhavějších potřeb.

Samostatný uživatel

Stupeň B1: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje, cíle a ambice a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Stupeň B2: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Zkušený uživatel

Stupeň C1: Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní (skryté) významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické/studijní a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané/struk­turované, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze (soudržnosti).

Stupeň C2: Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Podrobnější informace k referenčnímu rámci, k jednotlivým jazykovým úrovním a jazykovým kompetencím naleznete zde na tomto odkazu:
jazyky.com/stupne-znalosti-podle-rady-evropy

Chci umět německy
Kontaktní formulář