Za jak dlouho budete umět německy

Mnozí z Vás, kteří uvažujete, že se začnete učit německy nebo se už německy nějakou dobu učíte, si jistě kladete otázku, za jak dlouho budu umět německy? To je velmi individuální záležitost, která je odvislá od mnoha faktorů. Obecně lze říci, že se cizí jazyk dá naučit za půl roku až rok. Záleží ovšem na podmínkách, které si pro učení cizího jazyka vytvoříte, na Vaší motivaci, intenzitě výuky, času a energii, které jste ochotni cizímu jazyku věnovat a v neposlední řadě i na Vašich schopnostech a dispozicích.

1. Stanovte si jasný cíl studia

Ještě před tím, než se pustíte do samotného učení, je dobré si určit cíl, ke kterému budete následující týdny a měsíce směřovat. Jestli to bude cesta za všeobecnými nebo odbornými znalostmi jazyka. Obchodník bude mít odlišnou slovní zásobu než turista, kterému stačí v podstatě základní znalosti v německém jazyce. Spolu s tím se prodlužuje, nebo zkracuje doba Vašeho studia. Vše závisí na tom, co všechno potřebujete umět a znát.

Naučit se cizí jazyk je náročný proces, který Vám však musí dávat smysl. Co tedy je tím důvodem, proč se chcete učit německy? Chcete zkrátka mluvit plynule německy, abyste mohli vycestovat do zahraničí za prací, za studiem, úspěšně složit maturitu, státnice nebo získat mezinárodní certifikát z němčiny či sledovat filmy nebo hudbu v německém znění? Nebo Vám stačí se jen dorozumět v základních situacích všedního dne? Tak jaký je Váš opravdový cíl?

2. Zvolte si správnou formu výuky

Jste-li extrovert, vyberete si nejspíše výuku v nějakém skupinovém kurzu v jazykové škole nebo vycestujete rovnou někam do německy mluvících zemí, introvert spíše zvolí individuální formu výuky nebo samostudium. Dnes se nabízí i spousta online výukových kurzů němčiny, které jsou dobrou alternativou ke klasické prezenční výuce a které Vám ušetří čas, který byste jinak strávili dojížděním někam do kurzu.

Oblíbeným a efektivním doplněním formy studia mohou být i různá výuková videa (např. německé nebo české YouTube kanály se zaměřením na výuku němčiny) a/nebo moderní jazykové mobilní aplikace ke konkrétním výukovým materiálům, které Vám učení němčiny mohou velice usnadnit.

Hojně využívaný je i tzv. E-learning, který je vhodný zejména pro časově hodně vytížené studenty. Klade ovšem nároky na studentovu zodpovědnost a motivaci. Studující dostává do své e-mailové schránky různé typy cvičení k procvičení a rozšíření slovní zásoby, gramatická cvičení nebo texty. Formou tzv. korespondenčního úkolu odešle vyučujícímu vypracovaný úkol. Ten mu je pak opraven a s komentáři zaslán zpět. Následně pak může být domluvena konzultace s lektorem.

3. Vyberte si správného lektora a vhodný učební materiál

Rovněž volba dobrého lektora a kvalitního učebního materiálu je velmi důležitá pro efektivní způsob učení, a to bez ohledu na to, zdali se rozhodnete pro výuku ve skupinovém nebo v individuálním kurzu. U individuálního kurzu máte samozřejmě větší možnosti si vybrat právě takového vyučujícího, který bude nejlépe vyhovovat Vaším potřebám a požadavkům.

Při výběru lektora dbejte vždy především na jeho erudovanost a jeho zkušenosti s výukou německého jazyka. Spoustě vyučujícím chybí buď patřičné znalosti němčiny, praxe v oboru nebo pedagogické schopnosti a výuka s takovým lektorem pak nikam nevede. Zajímejte se tedy, jaké vzdělání má Váš potencionální vyučující, jaké má zkušenosti s předáváním jazykových dovedností, zdali učí všechny stupně pokročilosti, jakou má odbornost a specializaci, to vše byste měli vědět a znát, abyste si nevybrali špatně a svou volbou jen nepromarnili čas.

A jaký by měl být Váš lektor? Kvalitní lektor by měl být vnímavý, přívětivý a trpělivý. Měl by Vás umět motivovat, chválit a z každé lekce s ním byste si měli odnést nějaké nové vědomosti. Rozhodně by Vás hodiny s ním měly bavit. Zkušený lektor by Vás měl nasměrovat k tomu, abyste věděli, co se máte učit, jak se máte učit, čím začít a jak postupovat. Měl by Vám doporučovat výukové materiály, dávat úkoly a hlavně pomáhat Vám udržet Vaši motivaci.

S tím jde ruku v ruce i výběr vhodného učebního materiálu. Volba správné učebnice je spolu s dobrým lektorem polovina úspěchu v dosažení Vašeho vytyčeného cíle v jazyce. Při výběru učebnice dejte na doporučení vyučujícího nebo si nechte někým zkušeným poradit. Učebnice by měla být dobře strukturovaná, graficky zajímavá, měly by v ní být texty pro čtení s porozuměním, poslechy, gramatická a lexikální cvičení v hojné míře, zkrátka učebnice by měla být doslova nabitá informacemi. Pokud je v učebnici málo textu a jsou v ní jen samé obrázky, věřte, že to není kvalitní učebnice němčiny.

4. Vyberte si správnou metodu výuky

Pokud se rozhodnete pro individuální studium nebo pro samostudium, měli byste zvážit, jakou metodu pro výuku němčiny si zvolíte. Metod učení existuje hned několik, ale ne každá je zrovna účinná a ne každá musí být pro Vás zrovna ta nejvhodnější.

Velmi efektivní je komunikativní metoda učení, kdy jste takříkajíc doslova vtaženi do živého jazyka. Veškeré aktivity včetně výkladu a procvičování gramatiky probíhají v cílovém jazyce, tedy v němčině. Tato metoda je ovšem efektivní jen za předpokladu intenzivní výuky (minimálně 2 krát v týdnu po 90 minutách mimo domácí přípravy).

Kdo si z časového nebo finančního hlediska nemůže dovolit intenzivnější individuální výuku, pro toho je nejlepší kombinace klasického a moderního způsobu učení se cizím jazykům. Prakticky to znamená, že se ve výuce pro lepší porozumění používá i čeština, obzvláště pro výklad jednotlivých gramatických pravidel. Poměr užití češtiny a němčiny se bude samozřejmě měnit v závislosti na stupni Vaši pokročilosti.

Obě tyto metody výuky lze ještě zefektivnit za pomocí osvědčené tzv. drilové metody učení, kdy za použití velkého množství různých drilových cvičení v ústní i písemné podobě a různorodých interaktivních materiálů můžete snadno a rychleji docílit znatelných a požadovaných výsledků. Tato metoda je vhodná především pro lepší osvojení a zapamatování si gramatických struktur.

5. Sestavte si konkrétní plán studia

Vytvořte si studijní plán, podle kterého se budete učit. Do plánu zahrňte tyto tři body, tj.: co se chcete učit, jak často a jak dlouho. Učte se poctivě, vytrvale a průběžně. Ideálně každý den. Stanovte si konkrétní čas, kdy se můžete studiu němčiny nerušeně věnovat. Studijní plán pravidelně aktualizujte, podle toho, co se momentálně potřebujete učit a na co se potřebujete zaměřit. Nezapomínejte se pravidelně vracet k tomu, co jste se již jednou učili.

Studium němčiny nelze nikterak urychlit. Přestože by to bylo opravdu moc pěkné, musíte vytrvat. Naučit se cizí jazyk během pár týdnů či několika dnů je nesmysl, jde o dlouhodobý proces učení, jehož součástí je neustálé opakování, upevňování a rozšiřování probraného učiva a získávání nových jazykových znalostí. Na cizí jazyk proto nespěchejte, ale užívejte si ho a výsledky se dostaví.

Klasická doba pro učení se cizího jazyka je 20 až 50 minut denně, kdy je třeba si k učení vyloženě sednout. Pokud se potřebujete intenzivněji učit nebo chcete Vaše studium zefektivnit, můžete zvolit ještě i jiné formy studia (poslech, sledování videa, vedení rozhovorů s cizinci, s rodilými mluvčími, chatování na internetu, čtení cizojazyčných textů z oblasti, která Vás zajímá atp.).

6. Udržujte častý kontakt s jazykem

Nejúčinnější metodou učení se jakéhokoli jazyka je komunikace. Najděte si německy mluvící osoby a zkoušejte s nimi komunikovat co nejvíce. Nelekejte se, že neznáte nikoho, kdo by si chtěl s Vámi povídat německy. Na internetu jsou desítky stránek, kde můžete komunikovat s rodilými mluvčími v německém jazyce (např. www.mylanguageexchange.com, www.languageexchanges.com nebo www.tandem.net).

Možností, jak být v intenzivním kontaktu s jazykem, je celá řada. Sledujte německy mluvené televizní programy (seriály, filmy, soutěže, zprávy, talkshow apod.) nebo rozhlasové stanice či YouTube kanály, hrajte počítačové hry, poslouchejte německou hudbu, čtěte noviny, časopisy a knihy v němčině, surfujte na internetových stránkách s německým obsahem, účastněte se různých diskusí na internetu, pište zprávy, e-maily, dopisy, zkrátka se snažte co nejvíce rozvíjet všechny stránky jazyka.

Aby Vaše studium němčiny bylo opravdu efektivní, musíte být pro učení vždy dostatečně odpočatí a soustředění. Jste-li unavení a přetížení prací, bude efekt Vašeho snažení téměř nulový. Připravte si vhodné prostředí pro učení a učte se pokud možno nahlas a pořádně naslouchejte sobě i ostatním, jen tak nebudete mít ostych mluvit, protože budete zvyklí mluvit nahlas a i Vaše výslovnost bude lepší.

7. Nebojte se dělat chyby a postupně redukujte jejich počet

Proces učení je logicky spojen s přirozenou chybovostí. Na počátku studia budete dělat chyby docela často, později už méně, vše bude ovšem záležet na tom, zdali se budete schopni ze svých chyb poučit a jejich počet časem snížit. To se Vám podaří tehdy, pokud si chyby budete zapisovat a pravidelně si připomínat, jak je to správně. Nejlepší bude, když si je zařadíte do svého časového a výukového plánu.

Důležitým prostředkem k redukci chyb je čtený a psaný projev. Čím více budete číst a psát, o to více si budete uvědomovat systém a stavbu jazyka, tedy to, jak jazyk funguje, a o to méně budete pak dělat chyby. Velmi cenný je kontakt s rodilým mluvčím. Pokud máte možnost komunikovat s rodilým mluvčím, tak se nezdráhejte a požádejte ho, aby Vás při mluvení či psaní opravoval, tím podpoříte a zrychlíte celý proces učení. Každopádně se nebojte dělat chyby, protože jenom tak se můžete v jazyce zlepšovat a posunovat se někam dál ve své pokročilosti.

A na závěr to nejdůležitější

Za jak dlouho tedy budete umět plynule německy?

Učení je individuální proces. Kolik času budete Vy osobně potřebovat, abyste dosáhli požadované jazykové úrovně, závisí na nejrůznějších, částečně individuálních faktorech: na Vašem osobním nasazení (cíl rovná se motivace), času věnovanému učení a využívání doplňkových možností procvičování. Pro proces učení je rovněž důležitá i intenzita výuky.

Pokud už jste se předtím učili jeden nebo více cizích jazyků, učení němčiny Vám půjde pravděpodobně rychleji. Velkou roli hraje i to, zda se účastníte kurzu němčiny u nás nebo v německy mluvící zemi, kde máte možnost poslouchat němčinu a mluvit německy nepřetržitě, tedy i mimo výuku. Jakmile se totiž ocitnete v situaci, kdy nemůžete použít svůj rodný jazyk a veškerou komunikaci s lidmi musíte zvládnout v němčině, posune Vás to neuvěřitelným způsobem kupředu.

Pro hodnocení jazykových znalostí se používá tzv. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, což je dokument Rady Evropy, který umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech. Definuje šest úrovní v jazyce, které jsou označeny A1 až C2 podle stupně pokročilosti. Níže připojená tabulka Vám ukáže, kolik budete teoreticky potřebovat vyučovacích hodin (45 min.) pro dosažení jednotlivých úrovní:

 

  • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1 – ZAČÁTEČNÍK (40 – 50 vyučovacích ho­din)
  • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A2 – MÍRNĚ POKROČILÝ (180 – 200 vyučovacích ho­din)
  • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ B1 – STŘEDNĚ POKROČILÝ (350 – 400 vyuč. hodin)
  • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ B2 – POKROČILÝ (500 – 600 vyučovacích ho­din)
  • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ C1 – VELMI POKROČILÝ (700 – 800 vyučovacích ho­din)
  • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ C2 – EXPERT (1000 – 1200 vyučovacích ho­din)

 

A ještě jedna rada nakonec

Kdo se chce rychle naučit plynule německy, nechť si osvojí toto zlaté pravidlo:

častý kontakt s jazykem – mluvit a mluvit – učit se z chyb – mít plán pro učení

Chci umět německy
Kontaktní formulář