Odborné zaměření

1.) Odborná komunikace v obchodních česko-německých jednáních

Odborná komunikace v obchodních česko-německých jednáních s ohledem na rozdílné a mnohdy velmi odlišné kulturní standardy obchodních partnerů.

Kulturní odlišnost obchodních partnerů, rozdílné vnímání času, kritiky, konfliktu, sebevědomí aj. jsou příčinou vzniku nejen předsudků a stereotypů, ale rovněž neúspěchu v jednáních s německy hovořícími obchodními partnery.

Důraz je kladen nejen na aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby, ale i na techniku prezentace, na nácvik rétorických dovedností a na argumentaci.

Pozornost je věnována také nonverbální komunikaci – tj. výrazu a mimice obličeje, očí, gestikulaci rukou, zvuku hlasu, držení těla, apod., které o výsledku jednání rovněž velkou měrou rozhodují.

Pokud se tedy chcete naučit suverénně vystupovat při jednáních a vyznat se v mentalitě německy mluvícího partnera a mít takříkajíc tah na branku, pak je toto zaměření výuky to pravé pro Vás!

2.) Odborná obchodní a hospodářská němčina

Široké spektrum témat od ne vždy zdařilého small talk a zásad vzájemného představování, telefonování, obchodní korespondence, realizace a vedení obchodních jednání a zahraničních schůzek, uzavírání obchodních případů, ucházení se o místo, interview až k odborným tématům tržního hospodářství.

Seznámení se s tématem a s klíčovými termíny dané oblasti, kdy po teoretickém vstupu následuje praktický nácvik situací, před které budete nebo jste ve své profesi stavěni. Kromě odborné slovní zásoby je procvičována i potřebná gramatika, která je typická pro odborný styl obchodní a hospodářské němčiny.

Pokud se tedy chcete orientovat v problematice tržního hospodářství nebo se vyznat v oblasti obchodu s německy mluvícími zeměmi a bravurně přitom ovládat odbornou němčinu pro účely podnikání či obchodování s německy hovořícími obchodními partnery/firmami, pak si určitě zvolte tento typ výuky, který z Vás udělá opravdového obchodníka, co bude pro Vaši firmu jednoznačnou výhrou a přínosem!

3.) Odborná němčina pro řemesla a služby

Seznámení se s nejrůznějšími komunikačními situacemi z mimopracovního i pracovního prostředí a s nejdůležitějšími aspekty komunikace v německém jazyce v rovině oficiální i neoficiální, a to v ústní i písemné podobě.

Cílem je vybudovat solidní jazykový základ, na který je možno navázat specializovaným oborovým zaměřením orientovaným přímo na určité řemeslo či profesi.

Pokud tedy uvažujete o práci v některé z německy mluvících zemí nebo byste naopak rádi působili v nějakém oboru činnosti, kde je němčina profesní nutností, pak je toto zaměření výuky tou správnou volbou pro Vás na cestě k úspěchu.

Chci umět německy
Kontaktní formulář