Jazykový audit

  • Chcete svým zaměstnancům poskytnout jazykové vzdělávání v němčině a zjistit jejich vstupní jazykovou úroveň, příp. jejich vzdělávací předpoklady?
  • Potřebujete vědět, jak jsou na tom Vaši zaměstnanci v jednotlivých jazykových dovednostech v němčině?
  • Považujete za důležité v pravidelných intervalech testovat Vaše zaměstnance navštěvující kurzy němčiny a prověřovat tak, jakého pokroku v jazyce dosáhli?
  • Rádi byste zefektivnili současnou firemní jazykovou výuku němčiny Vašich zaměstnanců?
  • Chtěli byste u Vás ve firmě nastavit cílený krátkodobý či dlouhodobý program jazykového vzdělávání v německém jazyce?
  • Zajímá Vás, jestli Vámi vynakládané finanční prostředky na firemní výuku němčiny jsou smysluplná investice?

Komplexní (nezávislý) jazykový audit Vám přinese odpovědi na všechny tyto otázky. Jazykové vzdělávání je finančně nákladná a dlouhodobá záležitost, která se ovšem díky jazykovému auditu dá dobře kontrolovat a řídit, tak aby se Vaše vynaložené finance a úsilí efektivně zhodnotily.

Co je jazykový audit?

Podstatou jazykového auditu je (nezávislou vzdělávací autoritou) přesně zjistit aktuální úroveň jazykových dovedností Vašich zaměstnanců tak, aby bylo možné vypracovat komplexní dlouhodobý i krátkodobý jazykový program jejich dalšího vzdělávání, příp. individuální studijní plán pro jednotlivce. Lze jim také měřit pokrok ve studiu za určité časové období dle požadavků firmy/klienta.

Testování jazykových znalostí a dovedností pracovníků se provádí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) na úrovních A1–C2 v závislosti na pokročilosti jednotlivých účastníků.

Co jazykový audit prověří?

Při jazykovém auditu se prověřují znalosti zaměstnanců ve všech jazykových oblastech, tj.: užití jazyka, poslech, konverzace, psaní, čtení, slovní zásoba a gramatika. Díky jazykovému auditu můžete také zjistit jazykové kompetence Vašich zaměstnanců v každodenních činnostech na pracovišti, jako jsou kontakt se zákazníky po telefonu, běžná korespondence a vedení obchodního jednání. Tyto cenné informace pak mohou sloužit k nastavení co možná nejefektivnějšího jazykového programu.

Pro koho je jazykový audit určen?

Jazykový audit je určen pro velké firmy s velkým počtem zaměstnanců, ale také pro menší či malé firmy, které přijímají do svých řad nové pracovníky a chtějí zjistit jejich aktuální jazykovou úroveň. Je vhodný také pro potřebu nezávislého zhodnocení účastníků již probíhajícího jazykového vzdělávání.

V neposlední řadě ho mohou ocenit i zájemci o zaměstnání, např. před pracovním pohovorem, kteří si nejsou jisti svou jazykovou úrovní.

Jak často a kdy se jazykový audit provádí?

Jazykový audit se provádí zpravidla 1 až 2 krát ročně, příp. častěji, pokud to klient vyžaduje. V případě průběžného auditu to může být např. 1 krát měsíčně formou průběžného testování. Nejčastěji se tak děje před zahájením jazykové výuky při změně vzdělávací agentury nebo na počátku a/nebo na konci výukového období.

K čemu slouží výsledek jazykového auditu?

Výsledek jazykového auditu slouží především k sestavení či úpravě stávajícího studijního programu, aby byl z hlediska progrese v jazyce, obsahové náplně a investovaného času co možná nejvíce efektivní. Dále slouží ke správnému zařazení studentů do jednotlivých skupin dle pokročilosti a k posouzení jazykového pokroku těch pracovníků, co již jazykový kurz navštěvují.

Informace zjištěné z jazykového auditu mohou být také podkladem k výběrovému řízení na novou pracovní pozici a mohou sloužit k posouzení počáteční jazykové úrovně zaměstnance (před začátkem jazykového vzdělávání) či jeho koncové jazykové úrovně (na konci jazykového kurzu).

Výstupní údaje z jazykového auditu mohou fungovat také jako prostředek k definování potřeb jednotlivých pracovišť/oddělení ve firmě i samotných zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání a ke stanovení požadavků na jazykové kompetence nutné pro vykonávání pracovních pozic.

Výsledný jazykový audit může být zároveň i jakýmsi nástrojem pro zaměstnavatele, jak motivovat své zaměstnance k lepším pracovním výkonům formou peněžitého i nepeněžitého odměňování za jimi odváděnou práci.

V neposlední řadě může výsledek jazykového auditu sloužit k vyhodnocování výsledků ve firmě, pro další rozvoj nejen zaměstnanců, ale i celé firmy a také k výrazné úspoře finančních prostředků plánovaných na jazykové vzdělávání.

Co je výstupem z jazykového auditu?

Výstupem z jazykového auditu je komplexní hodnotící zpráva obsahující slovní hodnocení jazykové úrovně testovaných zaměstnanců/ú­častníků v jednotlivých jazykových oblastech včetně identifikace jazykových potřeb na jednotlivých pracovištích ve firmě a určení jejich žádoucího stavu.

Nedílnou součástí hodnotící zprávy je i návrh metodických a didaktických postupů, jak stanoveného cíle dosáhnout a navržení směru dalšího jazykového rozvoje zaměstnanců. Účastnící testování na závěr obdrží slovní hodnocení o svých jazykových kompetencích a osvědčení o absolvovaném auditu s uvedením dosažené jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Forma spolupráce

Jazykový audit Vašich zaměstnanců či samotných klientů může proběhnout formou interního nebo externího testování.

Interní způsob testování – testování za účasti lektora na pracovišti, a to písemnou i ústní formou.

Externí způsob testování – způsob testování na dálku formou online testu a osobního pohovoru uskutečněného prostřednictvím Skype, WhatsApp nebo jiné komunikační platformy.

Testování může být realizováno u kurzů vedených lektorem nebo u kurzů, kde lektor nevyučuje jako zcela nezávislý jazykový audit.

Poptávku můžete zadat osobně nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (viz níže).

Cena jazykového auditu

Cena se odvíjí od rozsahu prováděného jazykového auditu a od množství jednotlivých účastníků testování.

Bližší informace o ceně Vám rád sdělím osobně nebo pošlu rovnou s odpovědí na Vaši poptávku.

Potřebuji jazykovou službu
Kontaktní formulář