Přípravné kurzy na certifikáty z němčiny

  • Máte v úmyslu složit jazykový certifikát z němčiny, abyste tak zvýšili svoji hodnotu na trhu práce?
  • Potřebujete se připravit na mezinárodní jazykovou zkoušku z němčiny jakékoli úrovně?
  • Vyžaduje po Vás Váš zaměstnavatel mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku z němčiny prokazující Vaši znalost všeobecného nebo odborného jazyka?
  • Musíte doložit úroveň svých jazykových znalostí kvůli práci či studiu v německy mluvící zemi?
  • Chcete zažádat o trvalý pobyt v německy hovořící zemi a nemáte pro to potřebné znalosti či doklad prokazující Vaše jazykové znalosti?
  • Hodláte absolvovat přípravný kurz ke Státní jazykové zkoušce speciální pro obor překladatelský nebo tlumočnický či zkoušku samotnou, ale chybí Vám doklad prokazující Vaši znalost německého jazyka na úrovni C1?

Mezinárodní jazykové certifikáty jsou celosvětově uznávaným dokladem o dosažení příslušné jazykové úrovně absolventa. Objektivně a nezávisle na výukovém programu a kulturním prostředí dokumentují jazykové znalosti obecného nebo odborného jazyka odpovídající úrovním A1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Jednotlivé úrovně dokládají zvládnutí jazyka ve všech jazykových kompetencích (tj. poslechu, čtení, plynulosti ústního a kvality písemného projevu) – více informací o stupních jazykových znalostí naleznete na: www.jazyky.com/…rady-evropy/.

Zkoušky jsou po celém světě prováděny a hodnoceny podle jednotných standardů. Mají neomezenou platnost a pro svoji univerzálnost a jednotnost jsou uznávány a vysoce ceněny mnohými českými i zahraničními zaměstnavateli, firmami a vzdělávacími institucemi.

Jejich získáním Vám může být prominuta profilová maturitní zkouška z němčiny (potřebujete mít alespoň úroveň B1) nebo můžete být osvobozeni od skládání přijímací zkoušky na vysokou školu u nás i v zahraničí.

Mohou být vhodným dokladem pro práci na některých pozicích ve státní správě ČR, kde je znalost němčiny vyžadována, a mohou také nahradit zápočet nebo semestrální zkoušku na vysoké škole z němčiny, někdy dokonce i zkoušku bakalářskou či magisterskou, pokud se nejedná o hlavní studovaný obor. Zároveň mohou být jakousi vstupenkou pro trvalý pobyt a práci v zahraničí u profesí, kde je kvalitní znalost němčiny nutností.

Složením jazykového certifikátu úrovně C1 nebo Státní všeobecné jazykové zkoušky Vám může být umožněno vykonat Státní jazykovou zkoušku speciální, pokud se chcete stát profesionálním (soudním) překladatelem či tlumočníkem.

Nejrozšířenějšími a nejznámějšími mezinárodními jazykovými zkouškami u nás jsou zkoušky pořádané Goethe institutem s centrálou v Praze a Österreich institutem se sídlem v Brně Tyto zkoušky certifikují všechny úrovně znalostí němčiny a jsou zaměřeny jak na obecný, tak i odborný jazyk, a základní zkoušky mohou skládat i děti.

Rovněž mezinárodní jazykové zkoušky Telc Deutsch organizované německou vzdělávací společností Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (WTG) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem jsou velmi známé, především však v zahraničí. Hojně se využívají pro profesní a akademické účely.

V rámci ČR a Slovenska jsou tradičně nejvíce potřebné a uznávané státní jazykové zkoušky, kterým ovšem chybí oficiální uznání v zahraničí. Přehled jednotlivých jazykových zkoušek z němčiny, podmínky složení a jejich využitelnost naleznete na níže uvedených odkazech:

Pokud máte zájem o přípravu na kteroukoliv mezinárodní jazykovou zkoušku z němčiny, tak neváhejte se na mne obrátit, díky mým mnohaletým zkušenostem s přípravou na zkoušky Vás připravím, jak nejlépe dovedu, abyste patřičnou zkoušku co možná nejlépe zvládli.

Chcete znát svou úroveň němčiny?

Otestujte se

Forma výuky

Výuka probíhá zpravidla v délce trvání 90 minut, případně blokově jako 3 vyučovací hodiny po sobě jdoucí (tedy 3 × 45 minut) s frekvencí výuky 1 nebo 2 krát týdně, a to kdykoliv během celého dne.

Studium může být realizováno buď prezenčně (v prostorách mého bydliště, eventuálně u Vás) nebo na dálku formou online prostřednictvím aplikace Skype nebo jiné komunikační platformy (Zoom, Google Meet, MS Teams apod.).

Cena výuky

Cena za výukovou jednotku (45 nebo 60 min.) je individuální a stanovuje se po dohodě s konkrétním studentem/klientem.

Chci umět německy
Kontaktní formulář