Metodika jazykové výuky

Výuka je založena na komunikativním způsobu učení a probíhá výhradně/převážně v německém jazyce. Student/Klient je tak hned od začátku vtažen do živého jazyka, což se dle mých zkušeností ukazuje jako velmi efektivní způsob učení. Výklad gramatických jevů probíhá rovněž v němčině, pakliže to situace vyžaduje, tak i v češtině.

Dobrou zkušenost mám i s kombinací tradičního a moderního způsobu učení se jazykům, které přináší srovnatelné výsledky jako metoda komunikativní. Jsem velmi flexibilní a po domluvě se studentem/klientem zvolím vždy metodu výuky, která mu bude nejlépe vyhovovat a bude pro něj efektivní.

Důraz ve výuce kladu na intenzivní rozšiřování slovní zásoby, na správné porozumění a formulaci myšlenky v němčině, na samostatný ústní projev, na dobré zvládnutí a pochopení gramatiky, na správné používání lexikálních prostředků a na kvalitní výslovnost.

Pro osvojování nové slovní zásoby a gramatiky uplatňuji ve výuce různé metody učení, např. osvědčenou tzv. drilovou metodu učení, kdy za použití různých drilových cvičení v ústní i písemné podobě a různorodých interaktivních materiálů si student/klient snadněji osvojuje novou slovní zásobu a jednotlivá gramatická pravidla.

Nedílnou součástí výuky jsou i poslechy s porozuměním za použití autentických audio- a videonahrávek a také čtení s porozuměním na aktuálních a autentických textech, kdy se prostřednictvím techniky čtení student/klient učí, jak cizojazyčnému textu nejlépe porozumět.

Pozornost je věnována také nácviku psaní jakožto důležitému nástroji komunikace, kdy student/klient plní různé korespondenční úkoly, které jsou posléze konzultovány a rozebírány v hodině se studentem/klientem. Student/Klient je na chyby upozorněn a je veden k tomu, aby je následně sám i opravil.

Procvičovány jsou tedy veškeré jazykové kompetence (tj. čtení, psaní, mluvení i poslech), mimoto je do výuky zařazováno pravidelné opakování probraného učiva, jehož smyslem je neustálé upevňování nabytých znalostí a dovedností, což přispívá k efektivnímu rozvoji a celkové progresi v jazyce.

Ve výuce pracuji jak s českými, tak i s ryze německými učebnicemi a výukovými materiály, výběr vhodných učebních materiálů nechávám na osobní dohodě a preferencích daného studenta/klienta. Výuku běžně prokládám různými doplňujícími a rozšiřujícími materiály a autentickými texty z prostředí německy mluvících zemí.

Chci umět německy
Kontaktní formulář