Jak na studium němčiny

Obecné rady a doporučení

 • Nesnažte se naučit všechno najednou. Stanovte si jasné a realistické cíle a postupujte vlastním tempem.
 • Buďte otevření novým způsobům učení – nové metody a nové technologie Vám mohou pomoci.
 • Snažte se učit několika smysly najednou (mluvením, čtením, poslechem, psaním), výrazně tím urychlíte celý proces učení.
 • Využijte každé příležitosti ke komunikaci v němčině, obzvláště k mluvení.
 • Nebojte se dělat chyby. Postupně můžete jejich počet snížit. Záleží především na tom, zda se Vám daří Vaše myšlenky vyjádřit a sdělit.
 • Opakujte si probrané učivo a pravidelně hodnoťte své pokroky ve studiu.
 • Pište si vše, co neznáte a co je podstatné (tj. nová slovíčka, nová pravidla gramatiky atd.), protože v daný okamžik to víte a je Vám to jasné, ale za nějaký ten den či dva už to vědět nemusíte.

Čtení, poslech a porozumění

 • Je velmi důležité číst a poslouchat. Čím více budete poslouchat, tím lépe budete mluvit. Čtení Vám pomůže lépe se vyjadřovat písemně.
 • Čtěte a poslouchejte autentické texty, tj. texty, ve kterých je jazyk používán přirozeně (noviny, televize, rozhlas, internet).
 • Úroveň svého porozumění výrazně zlepšíte, pokud budete pravidelně sledovat německy mluvené filmy v originálním znění s titulky. Nejlépe filmy, které už znáte a které jste si již zhlédli v češtině, abyste se nemuseli soustředit na děj, ale mohli se soustředit na jazyk samotný a na jeho překlad v titulcích.
 • Nebo jednoduše sledujte jakékoliv německé pořady v televizi, díky nimž se můžete naučit mluvenému slovu lépe rozumět.
 • Pamatujte, že na to, abyste pochopili smysl, není třeba rozumět každému slovu.
 • Sledujte, jaké děláte pokroky. Vracejte se k věcem, které jste již jednou dělali, určitě Vám přijdou snazší.

Mluvení

 • Procvičujte mluvení co nejvíce (hovořte s kolegy v kurzu či v práci, s rodinou, se známýma, s přáteli, s cizinci, které potkáváte, i sami se sebou).
 • Když jste v německy mluvící zemi a lidé na Vás chtějí mluvit Vaší mateřštinou, vysvětlete jim, že byste raději mluvili jejich jazykem.
 • Jste-li v pravidelném kontaktu s rodilým mluvčím, nestyďte se a požádejte jej, aby Vás opravoval v gramatice a ve výslovnosti.
 • Naučte se nazpaměť výrazy, které potřebujete nejčastěji – při setkání, zdravení, nakupování atd.
 • Většině lidí se nepodaří docílit dokonalého přízvuku v německém jazyce. To není na závadu, pokud je Vám rozumět.

Slovní zásoba

 • Slovíčka si snáze zapamatujete, když se je budete učit v tematických skupinách, čili v kontextu.
 • Při učení se slovíček je dobré využívat různé paměťové pomůcky, tj. kartičky, počítačové a mobilní aplikace, které Vám mohou pomoci se naučit slovní zásobu rychleji a efektivněji.
 • Důležité je se učit slovíčka postupně a pravidelně a stále se k nim vracet v rámci opakování – ideálně každý den věnovat učení nějakou krátkou chvíli, učit se dlouho a všechno najednou Vám nepřinese očekávaný efekt a odradí Vás od dalšího učení.
 • Slovíčka si snadněji osvojíte, když se je budete učit nahlas. Výhodou učení se nahlas je delší uchování slovní zásoby v krátkodobé paměti. Další nespornou výhodou je, že se během učení slyšíte a můžete tak opravovat své případné chyby ve výslovnosti.
 • Pokud si chcete uchovat nová slovíčka v dlouhodobé paměti, často si je opakujte (přeříkáním, poslechem, psaním) a snažte se je co nejčastěji používat, aby se stala součástí Vaší aktivní slovní zásoby.

Psaní

 • Pokuste se najít si příležitost k písemné komunikaci – elektronickou poštou, využíváním různých sociálních sítí/médií, posíláním pohlednic, dopisů, vzkazů, apod.
 • Čtěte po sobě, co jste napsali. Při psaní máte více času na kontrolu a opravu chyb.
 • Pokud chcete svůj psaný projev zlepšit, začněte pravidelně přepisovat autentické texty z oblasti, která Vás zajímá. Při přepisování budete muset přemýšlet o pravopisu a tím se Vaše schopnost psaní bude zlepšovat.
 • Psaní hraje důležitou roli i při osvojování nové slovní zásoby, neboť tak zapojujete jemnou motoriku a vnímáte ji současně více smysly najednou, díky čemuž dochází k lepšímu uchování v dlouhodobé paměti.

Gramatika

 • Stejně jako při učení se slovní zásoby i zde platí pravidlo pravidelnosti. Učte se průběžně a menší množství učiva najednou. Jen pravidelným učením lze docílit skutečných výsledků a je to také jediný způsob, jak efektivně trénovat svou dlouhodobou paměť.
 • Než se pustíte do něčeho nového, věnujte určitý čas opakování toho, co již znáte. I když jste neustále konfrontováni s novými pravidly gramatiky, nesmíte zanedbávat to, co jste se již jednou naučili.
 • Nikdy se nepokoušejte naučit příliš mnoho gramatických pravidel najednou. Rychle ztratíte přehled a zapomenete na podrobnosti. Učte se pomalu, vytrvale a cíleně a výsledky se dozajista dostaví.
 • Nenechte se unést myšlenkami na dokonalost. Dokonalost není primárním cílem učení se gramatiky. Důraz byste měli klást na touhu poznat jazyk a pochopit, jak funguje. Pokud se Vám to podaří, bude Vás němčina opravdu bavit.
 • Nebojte se chyb. Cílem učení není nedělat chyby, ale všímat si chyb, které jste udělali. Pouze ti, kteří retrospektivně rozpoznají chybu, se jí mohou příště vyvarovat.
 • Učení jednotlivých pravidel gramatiky by nemělo být suchopárné. Ke každému pravidlu si poznamenejte vždy příkladové věty. Pokud se vám nelíbí příklady uvedené v učebnicích, vytvořte si vlastní! Můžete také použít konkrétní příklady z různých médií (televize, rozhlas, internet) nebo z tištěných zdrojů (noviny, časopisy, knihy, texty písní apod.)
 • Sepište si gramatická pravidla, která spolu souvisí na velký list papíru, případně s obrázky/kresbami, odkazy a krátkými příklady a vytvořte si svou osobní mapu. Pomocí takzvaných myšlenkových map můžete získat snadný a rychlý přehled o struktuře jazyka a o principu jeho fungování.
 • Mnoho lidí považuje procvičování gramatiky za nudné. Je pravda, že pokud děláte stále stejný typ cvičení, rychle ztratíte chuť se učit. Snažte se proto, aby gramatická cvičení, která děláte, byla různorodá.
 • Každý, kdo hodně čte, si nevědomě osvojuje jazyková pravidla a struktury, a tak se seznamuje se zvláštnostmi jazyka. Vyberte si typ textu, který se vám nejvíc líbí – ať už novinové články, romantické romány nebo vzrušující detektivky: pokud hodně čtete, máte jasnou výhodu!
 • Zlatým pravidlem je, že byste si veškerá nová gramatická pravidla, která neznáte, měli poznamenat, protože se tak nestane, že byste zapomněli na něco, co jste se již jednou učili.
 • Každé úsilí bude jednou odměněno. Jednoho dne budete ovládat gramatická pravidla natolik, že je budete moci používat bravurně a bez zbytečné námahy.

Výslovnost

 • Naučit se správnou výslovnost v němčině je oproti angličtině nebo jiným neslovanským cizím jazykům poměrně jednoduché, protože pravidla výslovnosti jsou v němčině pevně daná, musíte si jen osvojit tato základní výslovnostní pravidla a ta pak důsledně dodržovat.
 • Když se naučíte pravidla výslovnosti,  jste schopni správně přečíst téměř ja­kékoli slovo, i když mu vůbec nerozumíte. 
 • Aby se Vám takříkajíc dostala ta správná výslovnost do ucha, snažte se co nejvíce poslouchat. Naslouchejte rozhovorům rodilých mluvčích, poslouchejte rozhlasové nebo televizní stanice vysílané v němčině, sledujte německy mluvená videa na internetu apod.
 • Při sledování pořadů v televizi či na internetu se soustřeďte na pohyby mluvidel osob, které právě hovoří, na jejich mimiku a celkovou gestikulaci.
 • Čtěte si nahlas, např. dvojjazyčné knihy, německy psanou literaturu nebo noviny a časopisy.
 • Pro nácvik správné výslovnosti jsou velmi vhodná různá drilová poslechová cvičení – básničky, říkanky, písně, jazykolamy, jejichž text se musíte naučit nazpaměť. Pravidelným opakováním (přeříkáním) trénujete Vaši výslovnost.
 • Pokud chcete docílit dokonalého přízvuku v němčině, nebuďte líní a snažte se co nejlépe artikulovat, lidově řečeno otevírat ústa, aby Vám bylo dobře rozumět.

Chci umět německy
Kontaktní formulář